Canal de denúncies

La col·laboració de tots els integrants de l'organització resulta indispensable per a l'eficàcia de les normes i del seu compliment. Aquesta col·laboració es manifesta no només en el correcte compliment personal de les obligacions que corresponen a cadascú, sinó que també s'estén al compromís col·lectiu amb el bon funcionament dels processos interns.


Per aquest fet, i tenint en compte les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la present política estableix la regulació del funcionament d'un Canal Intern d'Informació, a través del qual els empleats i col·laboradors de la Institució podran comunicar al personal responsable aquelles irregularitats de major o menor gravetat, particularment quan aquestes irregularitats generin un risc de comissió delictiva.


BÚSTIA ÈTICA

CODI ÈTIC

COMITÈ D'ÈTICA
Vols comunicar una irregularitat dins de l’organització?
Vols comunicar una irregularitat dins de l’organització?
Consulta el dossier amb la Política de Gestió del Canal Intern d’Informació.
La Institució es compromet a tractar les dades de caràcter personal de forma absolutament confidencial.
La comunicació de qualsevol consulta o informació es canalitzarà per a qualsevol de les següents vies:

També es podrà sol·licitar una reunió presencial amb la persona encarregada de la tramitació de les informacions, a través de qualsevol de les vies indicades.

La present política s’aplica a:

  • Les persones que tinguin la condició de treballadors de la Institució.
  • Els autònoms que tinguin relació amb la Institució.
  • Els accionistes i persones que pertanyen a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius.
  • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors que es relacionin amb la Institució.
  • Assumpte de la mateixa.
  • Breu descripció dels fets.
  • Documentació aportada en relació a la denúncia.
  • Acceptació de les condicions legals.

Les dades que es proporcionin a través del Canal Intern d'Informació seran tractades per la Institució per a la gestió de la comunicació rebuda al Canal Intern d'Informació, així com per a la realització de de les investigacions que siguin necessàries per a determinar la comissió de la infracció. L'accés a la informació s'ajustarà al que s'estableix en aquest procediment i a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

La Institució es compromet a tractar, en tot moment, les dades de caràcter personal rebudes a través del Canal Intern d'Informació, de forma absolutament confidencial i d'acord amb les finalitats previstes en aquest procediment, adoptant les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, i complint el que es disposa en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i recerca de les accions o omissions procedint-se, si escau, a la seva immediata supressió. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda contingués dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seva supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament de les dades (Article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).