FAQS (Preguntes Freqüents)

En aquesta pàgina, hi trobareu informació que us pot ajudar a resoldre dubtes que potser us heu plantejat.

1. Com es treballarà durant aquest darrer trimestre?

En aquest darrer trimestre, des del Departament d’Educació ens han demanat que vetllem per mantenir l'acció educativa en la mesura que les condicions ho permetin. En aquestes noves circumstàncies, l'objectiu és promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial. Això es concreta en els diversos Plans d’acompanyament acadèmic per etapes que us hem anat compartint al llarg de les darreres setmanes i que teniu accessibles des del nostre web.

 

2. Com s’avaluarà el curs?

Els curs s’avaluarà amb la mitjana de les dues primeres avaluacions. Aquesta 3ª avaluació només podrà pujar nota o servir per recuperar.

En el context que estem vivint, l’avaluació es planteja com un instrument per acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i ha de servir, tant al professorat com a l’alumnat, per a analitzar, valorar i reorientar, si s’escau, el procés d’aprenentatge, identificant-ne les dificultats i trobant estratègies per a superar-les, posant la mirada en el caràcter formador i formatiu de l'avaluació.


3. Què passarà amb els alumnes repetidors?

Els alumnes només podran repetir aquest curs en cas que tant la família com l’escola ho vegin convenient perquè sigui adient per al seu desenvolupament maduratiu.


4. Es pot anar a buscar material i llibres a l’escola?

No. L'escola, segons instruccions dels Serveis Territorials de Sabadell i d’acord amb el Departament d’Educació, no es pot obrir a les famílies ni al professorat per anar a recollir material o llibres. Quan es permeti accedir als centres educatius per aquest motiu, us n’informarem.


5. Són segures les plataformes Zoom, Meet? 

Sí. Són segures sempre que es faci servir la darrera actualització del programari. Així ens ho han comentat tant des de Serveis Territorials com des de l’Agència catalana de Ciberseguretat.


5. Quan està prevista la tornada?

Encara no hi ha data prevista de tornada. En tot cas, és molt possible que es comenci pels cursos superiors en els quals la promoció és important: 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. També és possible que la tornada sigui esglaonada. Caldrà anar seguint els comunicats que el Departament d’Ensenyament emeti sobre aquest tema.


6. Quin dia finalitza el curs?

Segons les darreres instruccions rebudes del Departament d’Ensenyament, el curs finalitzarà el dia 19 de juny.


7. Hi haurà curs d’estiu?

 Sí. Està previst que hi hagi un curs d’estiu, tot i que la seva organització serà diferent, i estarà condicionat a la possibilitat de reobertura dels centres escolars.


8. Quines són les noves dates de la Selectivitat?

 Són el 7, 8 i 9 de Juliol. Queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació al COVID-19.


9. I quina és la data de les proves PAP (de capacitació per al grau de mestre)?

 La data és el 19 de juny.


10. Quines són les dates de la matriculació?

Encara no ens les han comunicades, però podeu demanar visita i informació de forma telemàtica. AQUÍ

Podeu fer un tour virtual per l’escola: AQUÍ


11. Es mantenen els exàmens de Cambridge?

 Per ara els hem mogut a finals de Juny. En cas que finalment no es poguessin fer, Cambridge retornaria els diners.


 12. Com em puc matricular del batxillerat Dual? 

Trobareu tota la informació AQUÍ

Preparats per al canvi
Noticia