Solidaritat i obertura a la comunitat

Compromís social

L’escola s’implica en diversos projectes solidaris i de voluntariat tal com la recollida d’aliments per al Raval, recollida de bolquers per a associacions diverses, grups d’acompanyament familiar i d’altres. Es procura que els nens i nenes –de manera adequada a la seva edat- col·laborin en aquests projectes i desenvolupin una consciència de solidaritat i obertura a la diferència.

L’escola també participa de manera habitual en activitats municipals i culturals de la nostra comunitat. Alguns d’ells es poden veure a la web http://artencurs.org/

Aquests programes específics s’inicien a Educació Infantil i posteriorment tenen continuïtat a les següents etapes (Primària, Secundària, Batxillerat) amb el mateix nom o d’altres.