Projecte matemàtic

Autonomia i autoestima en l'aprenentatge de les matemàtiques

A La Vall viure les matemàtiques consisteix en cridar l'atenció dels alumnes cap a la relació espacial dels objectes, les propietats geomètriques dels mateixos, cap a les línies, superfícies i mides. I és que, quantes més oportunitats donem per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta, millor serà el seu aprenentatge.

La nostra funció es concreta en motivar, transmetre, entusiasmar, organitzar el material, coordinar, proposar, i donar temps a l'alumne/a perquè actuï sense esquemes rígids. S'ajuda i informa, però sempre afavorint que els alumnes progressin en autonomia i autoestima.