Presentació candidatures CONSELL ESCOLAR

Seguint el calendari electoral, publiquem la relació de candidats a la renovació del consell escolar, l'òrgan màxim de consulta i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

Papereta votacions PARES i MARES: AQUÍ  (Votació dimarts 29 de novembre)

Papereta votacions PAE (Pesonal Atenció Educativa): AQUÍ (Votació: dilluns 28 de novembre)

Papereta votacions ALUMNES: AQUÍ (Votació: dimecres 30 de novembre)


Funcions del Consell Escolar

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

  • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
  • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.
  • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
  • Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
  • Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que se n'obtenen.
  • Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació.
  • Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu. 


Noticia
Articles relacionats