Nou pla estratègic. La vostra opinió ens ajuda a créixer

Totes les aportacions permetran enriquir el Pla Estratègic 2016-2020 que serà presentat al febrer.

Des del setembre del curs passat estem treballant per definir el nou pla estratègic que s'aplicarà a tots els col·legis de la Institució.  A la primera fase volíem conèixer l’opinió de pares i mares, professors, alumnes, Alumni i experts d’arreu del món. 

Com ho hem fet?

-Dinàmiques de grup amb pares, alumnes, MEC’s i professors

-Enquestes on-line a Alumni

-Entrevistes en profunditat a experts.

Fruit d’aquesta col·laboració durant la fase de reflexió i disseny, hem pogut dibuixar un mapa “Reptes de futur” que resumeix les vostres idees. Totes les aportacions permetran enriquir el Pla Estratègic 2016-2020 que serà presentat al febrer.QUÈ HAN DIT LES FAMÍLIES

OBERTS A UN MÓN CANVIANT.

La idea central dels pares “Oberts a un món canviant” es concreta en el desig d’avançar en el procés d’adaptació als nous temps en un món cada cop més globalitzat. Això portarà les escoles a continuar impulsant iniciatives d’implicació social, a implementar els idiomes a classe i fer ús de les noves tecnologies. D'altra banda, la formació en un lideratge ètic, basat en la identitat cristiana, i la cultura de l’esforç són per a ells els pilars de l'educació que volen pel seus fills i filles.

Per una altra banda, els nostres pares consideren molt important la personalització que atengui, de forma coherent, la diversitat a l’aula i ressalten el paper de l’autoconeixement i l’educació emocional dins del marc d’una educació integral. L’educació en el lideratge que volen per als seus fills i la capacitat de desenvolupar els seus talents (gestió del fracàs, oratòria, solidaritat...) es complementa amb el model pedagògic basat en l’aprenentatge interdisciplinari (treball per projectes) i la creativitat.

Les famílies són el centre del nostre treball i per això, la formació als pares, l’educació familiar i la identificació amb l’ideari són també un punt clau en aquest mapa.QUÈ HAN DIT ELS PROFESSORS/ES

PRIMER LES PERSONES

“Primer les persones” és el punt principal del mapa de futur en el qual els professors reafirmen que l’alumne és el centre i que, per això, cal treballar des de la innovació buscant l’excel·lència acadèmica. És important transmetre un coneixement profund i sòlid juntament amb les habilitats intel·lectuals necessàries per saber interpretar el món. També cal ensenyant-los a pensar, a mirar el món amb entusiasme i ulls crítics. Alguns aspectes pràctics que s'han ressaltat són el plurilingüisme, l’oratòria, l'atenció a la diversitat, treball cooperatiu etc. L'atenció personalitzada a cada alumne, la família també rep una atenció central. D’aquí s'entén la importància de la preceptuació, la conciliació d’horaris i la formació contínua als pares. I és que els professors defensen un cop més la identitat personal com el camí per treballar l’educació integral i emocional, la identitat cristiana i el lideratge ètic. Des del punt de vista pedagògic, els mestres d’Infantil busquen potenciar la creativitat en la resolució de problemes.

Els nostres professors són conscients de la importància d’oferir models positius als seus alumnes i per això busquen créixer en el seu compromís social per tal que el seu treball tingui encara més força. D’una altra banda, la comunicació -amb l’escola i amb les famílies- és per a ells una tasca fonamental que garanteix el bon desenvolupament del projecte i la sintonia en tota la comunitat educativa.QUÈ HAN DIT ELS ALUMNES

M’AGRADA EL MEU COL·LEGI

Els nostres alumnes aposten per  la innovació en el projecte educatiu mitjançant l’atenció a la diversitat, l’ensenyament de tècniques d’estudi i l’ús de noves tecnologies i de metodologies actives. En aquesta línia, els alumnes proposen poder cursar optatives orientades al seu futur, visitar universitats i rebre visites de professionals així com una presència de la llengua anglesa a la seva vida quotidiana, amb més assignatures en anglès i reforçar l'expressió oral.

La formació en valors (lideratge, solidaritat, religió, etc) i la creativitat (educació artística, sortides creatives, etc) són dues idees que també estan presents en aquest mapa de futur on també hi caben l’escola verda, l’optimització de les instal·lacions o la iniciativa de fer projectes intercol·legials.QUÈ HAN DIT ELS EXPERTS

EDUCAR: ACCEPTAR REPTES

Les opinions recollides durant les entrevistes fetes als experts, tenen com a punt central la necessitat d’assumir el repte de l’educació com una oportunitat per a ser guia i model en el desenvolupament de les competències socials (relacions, comunicació, compromís social...), personals (capacitat empàtica, resolució de conflictes, educació emocional…) i acadèmiques (coneixements, interès per aprendre i orientació professional).

L’autonomia i la sintonia amb el món real cada cop més globalitzat són ingredients que cal que els alumnes assumeixin per tal que esdevinguin bons professionals i agents de canvi. Per això, l’escola -oberta i amb contextos d’aprenentatge diversos i personalitzats- ha de ser el lloc on els alumnes desitgin anar i se sentin estimats.


Per a més informació, feu click aquí


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Todas las aportaciones permitirán enriquecer el Plan Estratégico 2016-2020 que será presentado en febrero

Desde septiembre del curso pasado estamos trabajando en la definición del nuevo plan estratégico que se aplicará en todos los colegios de Institució. Durante la primera fase queríamos conocer la opinión de padres y madres, profesores, alumnos, Alumni y expertos de todo el mundo. 

¿Cómo lo hemos hecho?

-Dinámicas de grupo con padres, alumnos, MEC’s y profesores.

-Encuestas online a Alumni.

-Entrevistas en profundidad a expertos.

Fruto de esta colaboración durante la fase de reflexión y diseño, hemos podido dibujar un mapa “Retos de futuro” que resume vuestras ideas. Todas las aportaciones permirtirán enriquecer el Plan Estratégico 2016-2020 que será presentado en el mes de febrero.QUÉ HAN DICHO LAS FAMILIAS

ABIERTOS A UN MUNDO CAMBIANTE.

La idea central de los padres “Abiertos a un mundo cambiante” se concreta en el deseo de avanzar en el proceso de adaptación a los nuevos tiempos en un mundo cada vez más globalizado. Eso llevará a los colegios a continuar impulsando iniciativas de implicación social, a implementar los idiomas en clase y utilizar las nuevas tecnologías. Por otro lado, la formación en un liderazgo ético, basado en la identidad cristiana, y la cultura del esfuerzo son para ellos los pilares de la educación que quieren para sus hijos e hijas.

Nuestros padres consideran muy importante la personalización que atienda, de forma coherente, la diversidad en el aula y resaltan el papel del autoconocimiento y la educación emocional dentro del marco de una educación integral. La educación en el liderazgo que quieren para sus hijos y la capacidad de desarrollar sus talentos (gestión del fracaso, oratoria, solidaridad...) se complementa con el modelo pedagógico basado en el aprendizaje interdisciplinario (trabajo por proyectos) y la creatividad.

Las familias son el centro de nuestro trabajo y, por eso, la formación a los padres, la educación familiar y la identificación con el ideario son también un punto clave en este mapa.QUÉ HAN DICHO LOS PROFESORES/AS

PRIMERO LAS PERSONAS

“Primero las personas” es el punto principal del mapa de futuro en el que los profesores reafirman que el alumno es el centro y que, por eso, hay que trabajar desde la innovación buscando la excelencia académica. Es importante transmitir un conocimiento profundo y sólido junto con las habilidades intelectuales necesarias para saber interpretar el mundo. También en necesario enseñarles a pensar, a mirar el mundo con entusiasmo y ojos críticos. Algunos aspectos prácticos que se han resaltado son el plurilingüismo, la oratoria, la atención a la diversidad, trabajo cooperativo, etc. Y en la atención personalizada a cada alumno, la familia también recibe una atención central. De aquí se entiende la importancia de la preceptuación, la conciliación de horarios y la formación continua a los padres. Y es que los profesores defienden una vez más la identidad personal como el camino para trabajar la educación integral y emocional, la identidad cristiana y el liderazgo ético. Desde el punto de vista pedagógico, las maestras de Infantil buscan potenciar la creatividad en la resolución de problemas.

Nuestros profesores son conscientes de la importancia de ofrecer modelos positivos a sus alumnos y por eso buscan crecer en su compromiso social con el objetivo de que su trabajo tenga todavía más fuerza. Por otro lado, la comunicación -con la escuela y con las familias- es para ellos una tarea fundamental que garantiza el buen desarrollo del proyecto y la sintonía en toda la comunidad educativa.QUÉ HAN DICHO LOS ALUMNOS

ME GUSTA MI COLEGIO

Nuestros alumnos apuestan por la innovación en el proyecto educativo mediante la atención a la diversidad, la enseñanza de técnicas de estudio y el uso de nuevas tecnologías y metodologías activas. En esta línea, los alumne¡os proponen poder cursar optativas orientadas a su futuro, visitar universidades y recibir visitas de profesionales así como una presencia de la lengua inglesa en su vida cotidiana, con más asignaturas en inglés y reforzar la expresión oral.

La formación en valores (liderazgo, solidaridad, religión...) y la creatividad (educación artística, salidas creativas...) son dos ideas que también están presentes en este mapa de futuro donde también figuran la escuela verde, la optimización de las instalaciones o la iniciativa de hacer proyectos intercolegiales.QUÉ HAN DICHO LOS EXPERTOS

EDUCAR: ACEPTAR RETOS

Las opiniones recogidas durante las entrevistas hechas a los expertos, tienen como punto central la necesidad de asumir el reto de la educación como una oportunidad para ser guía y modelo en el desarrollo de las competencias sociales (relaciones, comunicación, compromiso social...), personales (capacidad empática, resolución de conflictos, educación emocional…) y académicas (conocimientos, interés por aprender y orientación profesional).

La autonomía y la sintonía con el mundo real cada vez más globalizado son ingredientes que los alumnos deben asumir con el objetivo de convertirse en buenos profesionales y agentes de cambio. Para eso, la escuela -abierta y con contextos de aprendizaje diversos y personalizados- debe ser el lugar donde los alumnos deseen ir y se sientan queridos.


Para más información, haced click aquí

Noticia
Articles relacionats