Ja pots triar les optatives de l'ESO per al curs 2016-17

Per tal de poder planificar i organitzar amb temps els grups de les optatives que s'ofereixen a 1r-2n i 3r d'ESO, us oferim la possibilitat de fer la inscripció online.


Formulari de sol·licitud de la matèria optativa per a 1r d'ESO: Aquí

Formulari de sol·licitud de la matèria optativa per a 2n d'ESO: Aquí

Formulari de sol·licitud de la matèria optativa per a 3r d'ESO: Aquí



Informació optatives per a 1r ESO- Curs 2015-2016

Teatre

Descripció del crèdit

Donar als alumnes la possibilitat d’analitzar, comprendre i comunicar idees i sentiments representant-los amb una enorme varietat de formes simbòliques.

Procedi-
ments

Aquesta matèria fomenta la creativitat i l'autonomia mitjançant la utilització de codis corporals i gestuals utilitzats en la representació dramàtica que, al seu torn, es nodreix d'elements plàstics, visuals i musicals enriquidors de la mateixa.

La matèria contribueix a la competència cultural i artística, igual que la resta de les formes d'expressió, en possibilitar que l'alumne es familiaritzi amb una àmplia varietat de manifestacions artístiques i culturals, tant del passat com del present.

Valors i normes

Fomentar la comunicació oral i expressiva (des de la retòrica) i el treball en equip, més enllà de la creació artística.


Competències Bàsiques 1

Descripció del crèdit

Domini de les C. B. perquè l’alumna s’insereixi perfectament a la vida escolar i social.

Conceptes

Adquisició dels requisits acadèmics corresponents a les diferents matèries i àrees de coneixement i les que permeten la normal i positiva relació social; coneixements teòrics, coneixements pràctics i els compromisos personals

Procedi-
ments

Comprenen l’acció comunicativa, la tècnica i l’anàlisi del context per poder establir una relació interactiva i simbòlica.

Valors i normes

Tots els que es desprenen dels conceptes i procediments esmentats.


Llegir per comprendre i aprendre

Descripció

Valorar el caràcter instrumental de la lectura comprensiva a l’hora d’estudiar i buscar noves estratègies per a millorar-la.

Procedi-
ments

Realització de pràctiques de dificultat creixent. Proves d’assimilació de continguts. Treballs de recopilació  dels continguts fixats a les pràctiques dutes a terme.

Valors i normes

Actitud positiva davant l’aprenentatge. Iniciativa per a trobar solucions i respostes a problemes o dificultats que es puguin plantejar davant del PC. Interès per aprofundir i puntualitat en el lliurament de les tasques. Ordre, cura i respecte vers tot el material informàtic i de l’aula.


3a Llengua: És recomanable cursar-la al llarg dels 4 cursos de l’ESO. Per a elegir Alemany o Francès has de tenir bona nota en les 3 altres llengües.

-                Alemany: Sprechen Sie Deutsch im Alltagssituationem 1  (Parla alemany en la vida quotidiana)

-                Francès: Allons parler français 1

Descripció del crèdit

En base a situacions concretes  es coneixeran les formes més bàsiques però essencials de l’alemany/francès

Conceptes

Coneixement d’estructures bàsiques gramaticals  frases  així com del vocabulari essencial.

Procedi-
ments

Diàlegs, vocabulari essencial per a l´inici de la comunicació. Preguntes i respostes senzilles sobre situacions del dia a dia amb suport d’àudio.

Valors i normes

Es valorarà l’actitud participativa, l’interès, l’atenció i l’estudi diari i constant.


Informació optatives per a 2n ESO- Curs 2015-2016

Competències Bàsiques 2

Descripció

Domini de les C. B. perquè l’alumna s’insereixi perfectament a la vida escolar i social.

Conceptes

Adquisició dels requisits acadèmics corresponents a les diferents matèries i àrees de coneixement i les que permeten la normal i positiva relació social; coneixements teòrics, coneixements pràctics i els compromisos personals

Procedi-
ments

Comprenen l’acció comunicativa, la tècnica i l’anàlisi del context per poder establir una relació interactiva i simbòlica.

Valors i normes

Tots els que es desprenen dels conceptes i procediments esmentats.


Cultura clàssica: Grècia i Roma

Descripció del crèdit

Aportacions de la cultura grecoromana a l’ urbanisme, obres públiques, institucions, representacions artístiques, etc.

Procedi-
ments

Ús dels llibres especialitzats. Resums i ús de textos orals i escrits. Comentaris d’ imatges. Confeccionar mapes, plànols i maquetes. Cinefòrum i debats.

Valors i normes

Sensibilització pels cànons de bellesa i d’ harmonia que ens ha transmès la cultura grecollatina. Interès pel llegat i herència del passat històric. Valoració positiva de la cultura grecollatina com a transmissora de valors presents en la societat actual.


Programació

Descripció

Iniciació a la programació a través de diferents sistemes.

Conceptes

Tipologia de robots. Parts d’un robot i la seva funcionalitat. Llenguatge de programació i organigrames.

Procedi-
ments

Aprendre a programar per a ajudar les alumnes a buscar solucions a problemes. Fomentar la idea que de l’error se aprèn i aprendre a reaccionar davant del fracàs.

Valors i normes

Es pretén desenvolupar tots aquells valors que van lligats al treball en equip (respecte, responsabilitat, tolerància,...) i al treball per reptes (perseverança, superació, paciència,...).


3a Llengua: És recomanable cursar-la al llarg dels 4 cursos de l’ESO. Per a elegir Alemany o Francès has de tenir bona nota en les 3 altres llengües.

-               Alemany: Sprechen Sie Deutsch im Alltagssituationem 2  (Parla alemany en la vida quotidiana)

-               Francès: Allons parler français 2

Descripció

En base a situacions concretes que es presenten a la vida diària, i a través d’aquestes, es coneixeran les formes més bàsiques però essencials de l’alemany o el francès.

Conceptes

Coneixement d’estructures d’oracions complexes, ampliació dels temps verbals així com del vocabulari.

Procedi-
ments

Diàlegs per a la comunicació per reproduir un ambient d’immersió a l’idioma.

Valors i normes

Es valorarà l’actitud participativa, l’interès , l’atenció i l’estudi diari per aconseguir fer de l’alemany o el francès un mitjà de comunicació.


Informació optatives per a 3r ESO- Curs 2015-2016

Emprenedoria

Descripció del crèdit

Creació, organització i gestió d’una mini empresa.

Procedi-
ments

Es tracta d’una assignatura absolutament pràctica en la qual les alumnes capitalitzen la seva companyia mitjançant la venda d’accions, trien autoritats, seleccionen un producte o servei, el produeixen i/o comercialitzen.

Valors i normes

Preparar i inspirar les alumnes per què tinguin èxit en una economia global, generant l’esperit emprenedor que els permeti assolir els seus objectius en un marc de responsabilitat i lliure elecció.

Es formarà part del programa “Junior Achievement”


Competències Bàsiques 3

Descripció del crèdit

Domini de les C. B. perquè l’alumna s’insereixi perfectament a la vida escolar i social.

Procedi-
ments

Adquisició dels requisits acadèmics corresponents a les diferents matèries i àrees de coneixement coneixements teòrics, coneixements pràctics i els compromisos personals

Valors i normes

Comprenen l’acció comunicativa, la tècnica i l’anàlisi del context per poder establir una relació interactiva.


Art

Descripció del crèdit

Conèixer la situació dels estils artístics en el temps. Iniciar-se en l'aprenentatge del cometari d'una obra d'art. Identificar els trets generals dels estils.

Procedi-
ments

Ús de la font artística com a element bàsic de coneixement dels períodes de la història. Treball amb la imatge a partir del suport informàtic. Currículum bimodal com a recurs metodològic.

Valors i normes

Desenvolupament de la competència artística i humanística.


3a Llengua: És recomanable cursar-la al llarg dels 4 cursos de l’ESO. Per a elegir Alemany o Francès has de tenir bona nota en les 3 altres llengües.

-                Alemany: Sprechen Sie Deutsch im Alltagssituationem 3  (Parla alemany en la vida quotidiana)

-                Francès: Allons parler français 3

Descripció del crèdit

Naturalitat i fluïdesa fent servir les estructures prèviament apreses. Perfeccionament de l’expressió oral i escrita incorporant estructures de nivell superior. Aquests crèdits són continuació dels de 1r cicle per la qual cosa s’exigirà el nivell de coneixements adquirits a 1r i 2n d’ESO.

Procedi-
ments

Diàlegs, vocabulari essencial per a la comunicació, imperatius, preguntes i respostes senzilles sobre situacions del dia a dia, extretes de cintes d’àudio i vídeo, per reproduir un ambient d’immersió a l’idioma.

Valors i normes

Es valorarà l’actitud participativa, l’interès i l’atenció per aconseguir fer de l’alemany o el francès un mitjà de comunicació.


Noticia
Articles relacionats