GENERAL. Preinscripció

Del 29 de març al 9 d'abril. Horari de secretaria de 9 h a 17 h

S'ha publicat el full de Preinscripció Oficial que permet sol·licitar plaça al nostre centre.

El període de presentació de sol·licituds de preinscripció oficial 2019-2020 per al segon cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria serà del 29 del març al 9 d'abril (ambdós inclosos).

Les preinscripcions es poden realitzar telemàticament o presencialment a les secretaries del centre ( a partir del 29 de març i fins les 17h del dia 9 d’abril de 2019) i ens han de fer arribar els següents impresos:

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial. DESCARREGAR 
 • Inscripció interna a La Vall / Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. DESCARREGAR (si encara no l'heu lliurat)
 • Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):
 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
 • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).
 • Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció):
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
 • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.
 • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

 El 26 d'abril, un cop realitzada la sol·licitud de preinscripció, es podran consultar al mateix centre les llistes de sol·licituds presentades amb la puntuació provisional.

Del 29 d'abril al 3 de maig hi haurà obert el període de reclamacions. Un cop resoltes, el 8 de maig es publicaran de nou les llistes de sol·licituds presentades amb el barem.

El 12 de juny es publicaran les llistes d’admesos.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, al telèfon: 93 580 23 32 o bé a [email protected]


Preparats per al canvi
Noticia