Constitució del consell escolar

El Consell Escolar s'ha constituït avui dilluns, 12 de desembre, a les 15.00 h. Tot seguit us mostrem el resultat de les votacions.

El procés electoral es portà a terme per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors electius que integren els consells escolars. Tenien dret a vot, per elegir els representants dels pares, mares o tutors, tant el pare com la mare de l’alumnat escolaritzat en el centre o, si escau, els seus tutors legals.


Representant de l'AMPA

Mª Ángeles Losa


Representants del pares

Javier Gavaldà


Representants del professorat

Nazaret García

Cristina Gómez


Representant de les alumnes

Pilar BelcastroNoticia
Articles relacionats