Atelier: el nostre taller de creativitat

L’art ens transmet emocions, reflecteix maneres de pensar, de sentir... i és convenient que l’escola no simplifiqui l’art a copiar obres, a fabricar objectes, tot oblidant el seu potencial expressiu i comunicatiu

Concebim l’Atelier com un espai artístic de coneixement del món, d’autoconeixement, d’expressivitat, de formació de la sensibilitat estètica, d’apropament al món de l’art i no només com un espai d’aprenentatge d’estratègies creatives en un sentit estricte de la paraula.

És un espai de creació, que convida l’infant a experimentar i descobrir les seves pròpies capacitats mitjançant elaboracions plàstiques. La creativitat i l’afectivitat van molt lligades i l’Atelier és l’espai que permet al nen expressar el que sent de manera lliure.